மகாபஞ்சாயத்து 2024: விவசாயிகள் ஐக்கிய முன்னணி அறைகூவல்

Admin
டெல்லி விவசாயிகள், தொழிலாளிகள் மகாபஞ்சாயத்துத் தீர்மானத்தின் மீதான, SKMன் தமிழ்நாடு மாநிலச் செயற்பாட்டு குழுவின் அறைகூவல் என்று தலைப்பிட்டு ஐக்கிய விவசாயிகள்