உலகின் மிகச் சுவையான மாம்பழ வகை எது?

உலகின் மிகப் பழமையான பழ மரங்களில் மாமரங்களும் ஒன்று. 2.5 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட மா மரங்கள் இருந்துள்ளன. தமிழர்கள்