தமிழும் காதலும்..! – காதலர்தின சிறப்புக் கட்டுரை.

இரா.மன்னர் மன்னன்
தமிழின் மிக மூத்த இலக்கியங்களான ‘சங்க இலக்கிய’ங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட காதல் குறித்த செய்திகள், தமிழ்ச் சமுதாயம் காதல் மீது கொண்டிருந்த

ரோஜாவில் இத்தனை அர்த்தங்களா?

ஈரமான ரோஜாவே…, காதல் ரோஜாவே…, ரோஜா ரோஜா… – என்று தமிழில் ரோஜாவைப் பற்றி நூற்றுக் கணக்கான பாடல்கள் உள்ளன. இதனால்