நோய், பிணி – இரண்டு சொற்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு?

தமிழ் இலக்கியங்களில் பிணி என்ற சொல் பல இடங்களில் காணப்படுகிறது. நாம் பேசும்போது பிணி என்ற சொல்லை சில இடங்களில் இன்றும்