சிற்ப இலக்கணம் தொடர். பகுதி 2: 32 வகை கை முத்திரைகள்.

பகுதி 1 இணைப்பு சிற்ப இலக்கணம் என்பது ஒரு சிற்பத்தின் முழுமையான அமைப்பு. இதை சிற்ப அமைதி அல்லது கலையமைதி என்றும்