பிக் பாஸ் நாட்கள். நாள் 24 ‘நானும் தலைவர்தான்..!’

சே.கஸ்தூரிபாய்
‘ஊரு விட்டு ஊரு வந்து காதல் கீதல் பண்ணாதீங்க…’ பாடலுடன் தொடங்கியது நாள். நெருப்பு வாரம் என்று தொடர்ந்து மூன்று நாள்