சர்க்கரை ஏன் அஸ்கா என்று அழைக்கப்படுகிறது?

Admin
தமிழ்நாட்டில் சில இடங்களில் சீனி அல்லது வெள்ளைச் சர்க்கரையை அஸ்கா என்று அழைக்கின்றனர். எங்கிருந்து வந்தது இந்தச் சொல்?. ஆசியாவின் முதல்